0243 9923188

Sản xuất và cung cấp thiết bị điện

1. Tủ điều tốc kích từ

2. Hệ thống quan trắc

3. Tủ điều khiển

4. Hệ thống cân tự động

5. Các loại nguồn thiết bị điện