0243 9923188

CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức danh

Kinh nghiệm

(Năm)

Trình độ

I

Ban giám đốc

 

 

 

1

Phạm Xuân Dương

Chủ tịch HĐQT

22

Thạc sỹ

Điều hành cao cấp

2

Phạm Quang Điện

Giám đốc

22

Cử nhân kinh tế

3

Lã Thế Cường

Phó giám đốc phụ trách KT CNTT và sản xuất

20

Kỹ sư

Điện tử Viễn thông

4

Phạm Thái Ninh

Phó giám đốc phụ trách Kinh doanh – Dự án

25

Cử nhân kinh tế

5

Nguyễn Thị Kim Cúc

Phó giám đốc phụ trách Hành chính nhân sự –

Tài chính – Pháp chế

22

Cử nhân Luật,

Ngoại ngữ

II

Phòng kinh doanh, dự án – PGĐ Phạm Thái Ninh kiêm Trưởng phòng

6

Phạm Tuấn Hải

Nhân viên

13

Kỹ sư CNTT

7

Trần Minh Huân

Nhân viên

15

Kỹ sư CNTT

8

Chu Thăng Long

Nhân viên

11

Kỹ sư CNTT

III

Phòng kế toán và tài chính

9

Bùi Thanh Hải

Kế toán trưởng

16

Thạc sỹ Kinh tế

10

Đào Hồng Hạnh

Trưởng phòng

30

Cử nhân Kinh tế

11

Nguyễn Thị Kim Thu

Kế toán tổng hợp

19

Cử nhân Kinh tế

12

Phan Hải Yến

Kế toán viên

5

Cử nhân Kinh tế

13

Nguyễn Thanh Hằng

Kế toán viên

5

Cử nhân Kinh tế

IV

Phòng hành chính nhân sự – PGĐ Nguyễn Thị Kim Cúc kiêm Trưởng phòng

14

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

9

Cử nhân Kinh tế

15

Đặng Trọng Phong

Nhân viên

5

Kỹ thuật nghề

V

Phòng Kỹ thuật điện và tự động hóa + Nghiên cứu và phát triển

PGĐ Lã Thế Cường kiêm Trưởng phòng

16

Trương Hoài Nam

Nhân viên

3

Kỹ sư Điện

17

Phan Trung Hiếu

Nhân viên

3

Kỹ sư Điện

VI

Phòng kỹ thuật CNTT – PGĐ Lã Thế Cường kiêm Trưởng phòng

18

Vũ Thành Mạnh

Nhân viên

15

Kỹ sư CNTT

19

Nguyễn Mạnh Linh

Nhân viên

8

Kỹ sư CNTT

20

Nguyễn Thành Công

Nhân viên

18

Kỹ sư CNTT

21

Hoàng Thọ Thịnh

Nhân viên

4

Kỹ sư CNTT

VII

Xưởng sản xuất & Lắp ráp – PGĐ Lã Thế Cường kiêm Trưởng phòng

22

Nguyễn Tam Long

Nhân viên

20

Kỹ sư Điện

23

Bùi Văn Hậu

Nhân viên

10

Kỹ sư CNTT

24

Nguyễn Tuấn Dũng

Nhân viên

15

Kỹ sư Điện

25

Phạm Đức Hiếu

Nhân viên

4

Trung cấp nghề

26

Nguyễn Quốc Duy

Nhân viên

3

Trung cấp nghề

27

Phạm Văn Cao

Nhân viên

4

Trung cấp nghề