0243 9923188

CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

Họ và tên

Chức danh

Kinh nghiệm (Năm)

Trình độ

I

Ban giám đốc

 

 

 

1

Phạm Xuân Dương

Chủ tịch HĐQT

21

Thạc sỹ

Điều hành cao cấp

2

Phạm Quang Điện

Giám đốc

21

Cử nhân kinh tế

3

Lã Thế Cường

PGĐ phụ trách KT CNTT và sản xuất

19

Kỹ sư

Điện tử Viễn thông

4

Phạm Thái Ninh

PGĐ phụ trách Kinh doanh – Dự án

24

Cử nhân kinh tế

5

Nguyễn Thị Kim Cúc

PGĐ trách Hành chính nhân sự – Tài chính – Pháp chế

21

Cử nhân Luật,

Ngoại ngữ

6

Hoàng Thành Ngọc

PGĐ phụ trách Nghiên cứu phát triển

KT điện – Tự động hóa

19

Thạc sỹ Vật lý

II

Phòng kinh doanh , dự án – PGĐ Phạm Thái Ninh kiêm Trưởng phòng

7

Phạm Tuấn Hải

Nhân viên

12

Kỹ sư CNTT

8

Trần Minh Huân

Nhân viên

14

Kỹ sư CNTT

9

Chu Thăng Long

Nhân viên

10

Kỹ sư CNTT

III

Phòng kế toán và tài chính

10

Bùi Thanh Hải

Kế toán trưởng

15

Thạc sỹ Kinh tế

11

Nguyễn Thị Kim Thu

Trưởng phòng

18

Cử nhân Kinh tế

12

Phan Hải Yến

Kế toán tổng hợp

4

Cử nhân Kinh tế

13

Nguyễn Thanh Hằng

Kế toán viên

4

Cử nhân Kinh tế

IV

Phòng hành chính nhân sự – PGĐ Nguyễn Thị Kim Cúc kiêm Trưởng phòng

14

Nguyễn Thị Thủy

Nhân viên

8

Cử nhân Kinh tế

15

Đặng Trọng Phong

Nhân viên

4

Kỹ thuật nghề

V

Phòng Kỹ thuật điện và tự động hóa – PGĐ Hoàng Thành Ngọc kiêm Trưởng phòng

16

Đinh Văn Liêu

Nhân viên

18

Kỹ sư Điện

17

Lê Đăng Hoàng

Nhân viên

10

Kỹ sư Điện

18

Trương Hoài Nam

Nhân viên

2

Kỹ sư Điện

VI

Phòng kỹ thuật CNTT – PGĐ Lã Thế Cường kiêm Trưởng phòng

19

Vũ Thành Mạnh

Nhân viên

14

Kỹ sư CNTT

20

Nguyễn Đạt Tuấn

Nhân viên

12

Kỹ sư ĐTVT

21

Nguyễn Mạnh Linh

Nhân viên

7

Kỹ sư CNTT

22

Nguyễn Thành Công

Nhân viên

17

Kỹ sư CNTT

23

Hoàng Thọ Thịnh

Nhân viên

3

Kỹ sư CNTT

VII

Phòng nghiên cứu và phát triển – PGĐ Hoàng Thành Ngọc kiêm Trưởng phòng

24

Nguyễn Duy Nghĩa

Nhân viên

7

Kỹ sư Điện

25

Phan Trung Hiếu

Nhân viên

2

Kỹ sư Điện

VIII

Xưởng sản xuất & Lắp ráp – PGĐ Lã Thế Cường kiêm Trưởng phòng

26

Nguyễn Tam Long

Nhân viên

19

Kỹ sư Điện

27

Bùi Văn Hậu

Nhân viên

9

Kỹ sư CNTT

28

Nguyễn Tuấn Dũng

Nhân viên

14

Kỹ sư Điện

29

Phạm Đức Hiếu

Nhân viên

3

Trung cấp nghề

30

Đào Đức Khiêm

Nhân viên

2

Trung cấp nghề

31

Nguyễn Quốc Duy

Nhân viên

2

Trung cấp nghề

32

Phạm Văn Cao

Nhân viên

3

Trung cấp nghề